Instal·lacions a Barcelona i Algesires  | Horari 07:00h a 19:00h |   +34 934 790 600

 

Codi Ètic DEPOT ZONA FRANCA S.A.

PRINCIPIS BÀSICS QUE ORIENTEN EL COMPORTAMENT DE DEPOT ZONA FRANCA I DELS SEUS EMPLEATS I DIRECTIUS

ÍNDEX

 

1. OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ
2. RESPONSABILITATS DELS EMPLEATS I DIRECTIUS
2.1. Responsabilitats dels empleats
2.2. Responsabilitats addicionals dels directius
2.3. Violacions del Codi
3. PRINCIPIS BÀSICS DE COMPORTAMENT
3.1. Respecte a la legalitat
3.2. Integritat ètica
3.3. Respecte als drets humans
4. RELACIÓ AMB I ENTRE EMPLEATS
4.1. Respecte i foment del tracte no discriminatori
4.2. Abolició del treball infantil
4.3. Igualtat d’ oportunitats
4.4. Seguretat i salut en el treball
4.5. Respecte a la intimitat i la confidencialitat de la informació dels empleats
4.6. Foment de l’ equilibri personal i professional
5. COMPLIMENT DE LES LLEIS APLICABLES
5.1. Relació amb les Administracions
5.2. Lleis Anticorrupció
5.3. Ús d’ informació privilegiada
5.4. Lleis contra el blanqueig de capitals
5.5. Competència lleial
5.6. Precisió en llibres i registres
6. COMPROMISOS AMB TERCERS I EL MERCAT
6.1. Qualitat
6.2. Confidencialitat respecte de la informació de tercers
6.3. Transparència, creació de valor i govern corporatiu
6.4. Protecció del patrimoni empresarial
6.5. Conflictes d’ interessos
6.6. Relació amb proveïdors i clients.
7. COMPROMISOS AMB LA COMUNITAT
7.1. Medi ambient
7.2. Compromís social

1. OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’ objectiu del present Codi Ètic Corporatiu és establir els principis bàsics als quals s’ ha d’ atenir el comportament dels següents individus i entitats en l’ àmbit de les seves activitats relacionades amb Depot Zona Franca, S.A.:

 • Depot Zona Franca, S.A. i totes les seves divisions empresarials independentment de la seva àrea de negoci, ubicació geogràfica o activitats.
 • Els membres dels òrgans d’ administració de Depot Zona Franca S.A.
 • Els empleats de qualsevol de les seves divisions de negoci.

Als efectes d’ aquest Codi, Depot Zona Franca, S.A. o les seves divisions de negoci es refereixen tant a Depot Zona Franca, S.A com a totes les empreses que controla o pugui arribar a controlar directament o indirectament. S’entén que existeix “control” quan es posseeix la majoria dels drets de vot de l’òrgan d’administració.

Si existeixen lleis, pràctiques o procediments interns aplicables a les persones físiques i jurídiques subjectes a aquest Codi que siguin més estrictes que les seves disposicions, aquelles gaudiran de preeminència. Depot Zona Franca, S.A. vetllarà perquè els principis establerts en aquest Codi s’ observin en totes les societats en les quals participa.

2. RESPONSABILITATS DELS EMPLEATS I DIRECTIUS

 • 2.1. Responsabilitats dels empleats
 • 2.2. Responsabilitats addicionals dels directius
 • 2.3. Violacions del Codi

Tots els empleats hauran d’ adherir-se als principis i els requisits continguts en aquest Codi i vetllar perquè altres particulars o grups que efectuïn activitats en nom de Depot Zona Franca, S.A., inclosos els contractistes, els agents, els consultors i altres socis comercials, també ho facin. Els empleats hauran d’ entendre correctament les polítiques, els procediments i altres requisits de Depot Zona Franca, S.A. que resultin d’ aplicació a l’ exercici de les seves funcions, havent de demanar ajuda al superior o a l’ assessoria jurídica si fos necessari.

Tots els empleats que tinguessin coneixement o fundada sospita d’ un incompliment d’ aquest Codi hauran de notificar-ho als seus superiors o comunicar-ho a través dels mecanismes establerts per plantejar suggeriments i presentar queixes. Depot Zona Franca, S.A. adoptarà les mesures necessàries per impedir repercussions negatives degudes a notificacions efectuades per empleats de bona fe i a l’ empara del present Codi.

Tots els directius hauran de vetllar perquè els seus col·laboradors coneguin i respectin els comportaments exposats en aquest Codi. Així mateix, hauran de vetllar perquè tots els procediments de vigilància instaurats per garantir el compliment d’ aquest Codi i les polítiques i procediments de Depot Zona Franca, S.A. funcionen correctament, notant-ho als seus superiors en cas contrari.

L’ incompliment d’ aquest Codi pot constituir una infracció laboral i ser objecte de les oportunes sancions, amb independència d’ altres responsabilitats en què pugui haver incorregut l’ empleat. Per resoldre incidències o dubtes relatius a la interpretació d’ aquest Codi i proposar mesures de millora, es crearà un Comitè de Compliment.

3. PRINCIPIS BÀSICS DE COMPORTAMENT

 • 3.1. Respecte a la legalitat
 • 3.2. Integritat ètica
 • 3.3. Respecte als drets humans

El comportament empresarial i professional de les entitats i les persones subjectes a aquest Codi s’ haurà d’ atenir als principis bàsics següents:
Les activitats de Depot Zona Franca, S.A. es desenvoluparan amb estricte compliment de la legislació aplicable.

Les activitats empresarials i professionals de Depot Zona Franca, S.A. i els seus empleats es basaran en els valors d’ integritat, honestedat, evitació de tota forma de corrupció i respecte a les circumstàncies i necessitats particulars de tots els subjectes implicats en elles. Depot Zona Franca, S.A. promourà entre els seus empleats el reconeixement i la valoració dels comportaments que siguin d’ acord amb els principis establerts en el present Codi.

Tota actuació de Depot Zona Franca, S.A. i dels seus empleats guardarà un respecte escrupolós als Drets Humans i Llibertats Públiques inclosos en la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquests principis bàsics es traduiran en el compliment dels compromisos que es recullen a continuació.

4. RELACIÓ AMB I ENTRE EMPLEATS

 • 4.1. Tracte respectuós i foment del tracte no discriminatori
 • 4.2. Abolició del treball infantil
 • 4.3. Igualtat d’ oportunitats
 • 4.4. Seguretat i salut en el treball
 • 4.5. Respecte a la intimitat i la confidencialitat de la informació dels empleats
 • 4.6. Foment de l’ equilibri personal i professional

Depot Zona Franca, S.A. assumeix la responsabilitat de mantenir un entorn de treball lliure de tota discriminació i de qualsevol conducta que impliqui un assetjament de caràcter personal. Tot treballador ha de ser tractat de forma justa i amb respecte per part dels seus superiors, subordinats i companys. Qualsevol conducta abusiva, hostil o ofensiva, sigui verbal o física, no serà tolerada.

Depot Zona Franca, S.A. no recorrerà al treball infantil ni incorporarà a la seva activitat empresarial cap producte o servei procedent del mateix i vetllarà pel compliment de les disposicions de l’Organització Internacional del Treball (OIT) en relació amb el treball de menors d’edat. Depot Zona Franca, S.A. exigeix a tots els seus empleats i proveïdors l’ observança estricta d’ aquest principi.

Tots els empleats gaudiran d’ iguals oportunitats per al desenvolupament de la seva carrera professional amb independència de la seva edat, sexe, estat civil, raça, nacionalitat i creences. Depot Zona Franca, S.A. es compromet a establir una política efectiva d’ igualtat d’ oportunitats perquè els seus empleats desenvolupin la seva activitat professional sobre la base del principi de mèrit.

Les decisions de promoció estaran sempre basades en circumstàncies i valoracions de caràcter objectiu.

Així mateix, Depot Zona Franca, S.A. es compromet a mantenir una política d’ inversió per a l’ aprenentatge i la formació personal i professional dels seus empleats. Els empleats de Depot Zona Franca, S.A. respectaran la política d’ igualtat d’ oportunitats en el seu àmbit professional i donaran suport a l’ aprenentatge personal i professional dels seus companys.

Depot Zona Franca, S.A. proveirà els seus empleats d’ un entorn segur i estable, mantindrà actualitzades les mesures de prevenció de riscos laborals i respectarà escrupolosament la normativa aplicable en aquesta matèria en tots els llocs en què desenvolupi les seves activitats empresarials.

Tots els empleats són responsables d’ observar un compliment rigorós de les normes de salut i seguretat per tal de protegir-se a si mateixos i a altres empleats o tercers. Així mateix, hauran de fer un ús responsable de l’ equipament que tinguin assignat quan desenvolupin activitats de risc i divulgaran entre els seus companys i subordinats els coneixements i promouran el compliment de les pràctiques de protecció de riscos.

Depot Zona Franca S.A. es compromet a sol·licitar i a utilitzar exclusivament aquelles dades dels empleats que fossin necessàries per a l’eficaç gestió dels seus negocis o la constància dels quals fos exigida per la normativa aplicable. Així mateix, Depot Zona Franca S.A. prendrà totes les mesures necessàries per preservar la confidencialitat de les dades de caràcter personal de què disposi i per garantir que la confidencialitat en la transmissió dels mateixos, quan sigui necessària per raons de negoci, s’ ajusti a la legislació vigent. Els empleats que, en l’ acompliment de la seva activitat professional, tinguin accés a informació d’ altres empleats respectaran i promouran la confidencialitat d’ aquesta informació i en faran un ús responsable i professional.

Depot Zona Franca S.A. valora els beneficis que per a l’ empleat i per a l’ empresa comporta l’ existència d’ un equilibri entre les responsabilitats professionals i les personals dels seus empleats, per la qual cosa fomentarà mesures orientades a conciliar aquests dos àmbits.

5. COMPLIMENT DE LES LLEIS APLICABLES

 • 5.1. Relació amb les Administracions
 • 5.2. Lleis Anticorrupció
 • 5.3. Lleis contra el blanqueig de capitals
 • 5.4. Competència lleial
 • 5.5. Precisió en llibres i registres

Els empleats que interactuïn amb les Administracions en nom de Depot Zona Franca S.A. hauran d’ assegurar-se que totes les comunicacions, tant directes com a través d’ intermediaris, siguin precises i compleixin amb totes les lleis i els reglaments aplicables.

Depot Zona Franca S.A. exigeix el compliment de totes les lleis aplicables que prohibeixen el suborn, en especial el suborn de funcionaris, inclòs el Codi Penal espanyol i qualsevol altra legislació de lluita contra la corrupció que pugui resultar d’aplicació.

Els empleats hauran de complir amb totes les lleis contra el blanqueig de capitals, mantenir negocis només amb socis amb bona reputació i rebre fons només de fonts legítimes. Els empleats hauran de prendre mesures raonables per detectar i impedir formes de pagament inacceptables o sospitoses, i informar els seus superiors o denunciar-ho a través de les lleres establertes si alberguen qualsevol sospita o inquietud al respecte.

Depot Zona Franca S.A. proscriu qualsevol actuació que suposi l’exercici de pràctiques il·legals de competència deslleial i es compromet a vetllar pel compliment de les lleis de defensa de la competència aplicables.

Depot Zona Franca S.A. i les seves filials hauran de tenir implantades pràctiques comptables que contribueixin a garantir la precisió dels seus llibres i registres.

6. COMPROMISOS AMB TERCERS I AMB EL MERCAT

 • 6.1. Qualitat
 • 6.2. Confidencialitat respecte de la informació de tercers
 • 6.3. Transparència, creació de valor i govern corporatiu
 • 6.4. Protecció del patrimoni empresarial
 • 6.5. Conflictes d’ interessos
 • 6.6. Relació amb proveïdors i clients.

Depot Zona Franca S.A. estableix com a directriu de la seva actuació empresarial la recerca de la qualitat en els seus productes i en els seus serveis i posarà a disposició dels seus empleats els mitjans necessaris per al desenvolupament dels sistemes de gestió de la qualitat més adequats en cada moment.

Depot Zona Franca S.A. procurarà la millor satisfacció de les expectatives dels seus clients i s’esforçarà per anticipar-se a les seves necessitats.

Depot Zona Franca S.A. garanteix el respecte de la confidencialitat i la privacitat de les dades de tercers que posseeixi. Depot Zona Franca S.A. es compromet a preservar la confidencialitat de les dades amb què compti referides a tercers, sens perjudici de les disposicions de caràcter legal, administratiu o judicial que exigeixin lliurar-les a entitats o persones o fer-les públiques.

Així mateix, Depot Zona Franca S.A. garanteix el dret de tercers afectats a consultar i promoure la modificació o rectificació de les dades quan aquesta sigui necessària. Els empleats de Depot Zona Franca S.A. en l’ acompliment de la seva activitat professional, guardaran la confidencialitat de les dades en els termes abans exposats i s’ abstindran de qualsevol utilització inapropiada d’ aquesta informació.

Depot Zona Franca S.A. i els seus empleats basaran les seves relacions amb clients, proveïdors, competidors i socis, així com amb altres agents del mercat en els principis d’ integritat, professionalitat i transparència.

Depot Zona Franca S.A. i els seus empleats buscaran sempre, dins del seu àmbit d’ actuació i les seves obligacions, la major protecció de tots els béns i els drets que constitueixin el patrimoni de les empreses del Grup, preservant la confidencialitat de la informació relativa al mateix, que només podrà ser utilitzada en relació amb les activitats de l’ empresa. Els empleats són responsables de protegir els actius de Depot Zona Franca S.A. que els hagin estat encomanats i preservar-los de qualsevol pèrdua, dany, robatori o ús il·legal o deshonest.

Tot empleat de Depot Zona Franca S.A. haurà d’ evitar situacions que puguin suposar un conflicte entre els seus interessos personals i els de Depot Zona Franca S.A. i abstenir-se d’ intervenir o influir en la presa de decisions quan, directament o indirectament, ell mateix o un tercer lligat a ell per qualsevol relació econòmica, personal o professional significativa tingués un interès personal. Els empleats que es trobin en situació de conflicte estan obligats a comunicar-la al seu superior jeràrquic.

Les operacions amb proveïdors i clients es duen a terme atenent criteris objectius, imparcials i que garanteixin la igualtat d’ oportunitats, evitant tractes de favor o interferència de conflictes en els processos de selecció.

Depot Zona Franca S.A. exigeix als seus proveïdors un nivell de compromís adequat amb pràctiques socialment responsables que siguin compatibles amb aquest Codi de Conducta (Respecte i foment del tracte no discriminatori, abolició del treball infantil, igualtat d’oportunitats, seguretat i salut en el treball, respecte a la intimitat i la confidencialitat de la informació dels empleats, foment de l’ equilibri personal i professional).

Totes les peticions d’ aprovisionament extern que es realitzin s’ han de seguir amb la màxima transparència, evitant qualsevol tracte de favor. No es permet participar ni influir en els procediments per a la contractació de productes o serveis amb companyies o persones amb les quals els col·laboradors i membres tinguin algun vincle econòmic o familiar.

La concurrència d’ aquestes circumstàncies serà elevada al Responsable d’ Organització de Depot Zona Franca S.A. pel membre, tan bon punt en tingui notícia. La transmissió de valors i la generació d’ un diàleg honest i transparent amb els clients són els principis que regeixen el desenvolupament de l’ activitat de Depot Zona Franca S.A. Tots els integrants de l’ organització es relacionaran amb els clients de forma lícita, ètica i respectuosa. S’ ha de procurar tenir una actitud oberta i empàtica als suggeriments que transmet el client i una permanent disposició a adoptar totes les actuacions que fossin precises per aclarir dubtes i corregir deficiències i errors, així com també per introduir les millores pertinents en l’ activitat.

No es permet oferir, prometre i/o lliurar cap tipus de dàdivas, comissions, avantatges o regals a empreses, institucions ni clients amb les quals Depot Zona Franca S.A. tingui relació i que puguin influir de manera impròpia en els seus processos de decisió. D’altra banda, els membres de Depot Zona Franca S.A. no poden realitzar o acceptar de persones, empreses o clients, regals, invitacions ni pagaments en espècie que superin els usos de mera cortesia. És a dir, que el seu valor pugui ser considerat excessiu o exagerat per superar llindars que en la pràctica habitual del sector es consideren raonables, corrents o ordinaris.

7. COMPROMISOS AMB LA COMUNITAT

 • 7.1. Medi ambient
 • 7.2. Compromís social

Depot Zona Franca S.A. buscarà el major respecte possible al medi ambient en el qual desenvolupa les seves activitats i minimitzarà els efectes negatius que, eventualment, aquestes poguessin ocasionar. Posarà a disposició dels seus empleats els mitjans més adequats per a això. Igualment, contribuirà a la conservació dels recursos naturals i d’ aquells espais que tinguin interès ecològic, paisatgístic, científic o cultural. A tal efecte, establirà les millors pràctiques i promourà entre els seus empleats el coneixement i la utilització de les mateixes. Depot Zona Franca S.A. es compromet a un estricte compliment de la legislació mediambiental aplicable.

Depot Zona Franca S.A. es compromet a una actuació socialment responsable, en compliment de la llei dels països en què actua i, en particular, assumeix la responsabilitat de respectar la diversitat cultural i els costums i principis vigents entre les persones i comunitats afectades per les seves activitats.